Office Bearers 2017 - 2018
 
Sr.No. Name Designation Address Contact Nos Photo
1. Dr. Anil Dhamorikar President Eye Care, Lasik & Phacosurgery Centre
1st Floor, Parishram Bhavan, Morshi Road, Amravati – 444602
Cell : 9823038293,
Email : dranildhamorikar@gmail.com
2 Dr. Shaunak Mokadam Secretary Anjani Eye Hospital,
20, Farmland, Central Bazar Road,
New Ramdaspeth, Nagpur – 440010

Cell : 7875554696,
Email : shaunakpm@gmail.com

3 Dr. Prashant Bawankule Chairman, Scientific Committee Sarakshi Netralaya
19, Rajiv Nagar,
Wardha Road,
Nagpur - 440 025
Cell : 9823039707
Email : pk52kule@yahoo.com
4 Dr. Prashant Bawankule Imm. Past President Sarakshi Netralaya
19, Rajiv Nagar,
Wardha Road,
Nagpur - 440 025
Cell : 9823039707
Email : pk52kule@yahoo.com
5 Dr. Pradeep Sune President Elect Wardha Cell : 9822230277
6 Dr. Rajesh Joshi Vice President Nagpur Cell : 9890131588
Email : jrajesh68@gmail.com
7 Dr. Shivani Bidaye Treasurer (Nagpur) Nagpur Cell : 9822925461
8 Dr. Ashutosh Bhuyar Joint secretary Amravati Cell : 9422484000